Algemene voorwaarden

Optimus advies LLP, inschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61488100

Artikel 1: Optimus

Optimus advies is de handelsnaam van onze vennootschap Optimus advies LLP, een Engelse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Limited Liability Partnership) gevestigd te Kingston upon Thames (Surrey), United Kingdom, aldaar geregistreerd in het register van het Companies Registration Office Cardiff, onder nummer OC395232, kantoorhoudend te Veghel aan de Pater van den Elsenlaan 27 (hierna: “Optimus”).

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. In het kader van deze voorwaarden wordt onder opdrachtgever verstaan de natuurlijke persoon en/of de rechtspersoon die aan Optimus opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden c.q. met wie Optimus een overeenkomst heeft gesloten.
 2. Deze algemene voorwaarden van Optimus zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten van opdracht c.q. rechtsbetrekkingen tussen Optimus en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden die door Optimus uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Ze zijn ook van toepassing op alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten c.q. opdrachten en verdere (rechts)handelingen van Optimus met, voor of jegens opdrachtgever. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar de opdrachtgever verwijst, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Al degenen die voor Optimus werkzaam zijn en/of waren in het kader van de uitvoering van de opdracht c.q. overeenkomst waaronder begrepen oprichters, bestuursleden, vennoten, werknemers en hulpkrachten van Optimus en hun erfgenamen kunnen jegens opdrachtgever een beroep doen op deze algemene voorwaarden.
 5. Optimus sluit de werking van artikel 7:404; 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek uit.
 6. Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijven de voorwaarden voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.
 7. Op alle overeenkomsten gesloten met Optimus is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank te ’s- Hertogenbosch voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.

Artikel 3: Uitvoering overeenkomst en opzegging

 1. Optimus bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Optimus heeft het recht bepaalde werkzaamheden zonder kennisgeving aan de opdrachtgever, te laten verrichten door derden waarmee Optimus onder gemeenschappelijke naam of structureel samenwerkt. Het uitbesteden van werkzaamheden aan anderen dan voornoemd kan slechts geschieden met instemming van de opdrachtgever.
 2. Optimus voert de werkzaamheden uit in overeenstemming met de toepasselijke gedrag- en beroepsregels. Optimus spant zich in om het resultaat te bereiken dat de opdrachtgever voor ogen staat, maar garandeert niet dat dit resultaat daadwerkelijk kan worden bereikt.
 3. Opdrachtgever is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, alsmede alle door Optimus verlangde gegevens en informatie tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan Optimus ter beschikking te stellen. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Optimus verstrekte gegevens en informatie.
 4. Opdrachtgever verleent toestemming tot contractsovername.
 5. Opdrachtgever en Optimus kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk en gemotiveerd opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie werkdagen, tenzij redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of deopzegtermijn verzetten.
 6. Ingeval van opzegging behoudt Optimus haar recht op honorarium voor reedsverrichte werkzaamheden en vergoeding van gemaakte kosten, welke niet in dit honorarium zijn begrepen. Bij opzegging door opdrachtgever heeft Optimus tevens het recht op vergoeding van de door haar aantoonbaar geleden schade voortvloeiend uit de opzegging.

Artikel 4: Honorarium en betaling

 1. Omdat Optimus werkzaamheden voor opdrachtgever verricht, heeft zij recht op een honorarium.
 2. Het honorarium wordt berekend volgens het uurtarief dat op de opdrachtbevestiging van Optimus is vermeld, tenzij anders (incl. op een andere wijze) is overeengekomen. Dit honorarium wordt vermeerderd met zogenoemde verschotten, BTW en declaraties van ingeschakelde derden. Optimus mag het uurtarief dat is overeengekomen ieder jaar op 1 januari aanpassen.
 3. Verschotten zijn te specificeren kosten zoals griffierecht, deurwaarderskosten en reis- en verblijfkosten en kantoorkosten zoals secretariaatskosten, portokosten, telefoonkosten en kosten van fotokopieën. Optimus kan de verschotten periodiek en afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening brengen.

4. Optimus mag het verschuldigde honorarium aan opdrachtgever tussentijds in rekening brengen. Ook is Optimus gerechtigd opdrachtgever voorschotten in rekening te brengen. Voorschotten worden verrekend bij tussentijdse declaraties en einddeclaraties.

5. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen op een door Optimus op de factuur aangegeven wijze met dien verstande dat openstaande facturen door Optimus te allen tijde verrekend mogen worden met vorderingen die de opdrachtgever op Optimus heeft. Een dergelijke verrekening dient alsdan te worden beschouwd als (gedeeltelijke) betaling van de facturen/het honorarium.

6. Indien betaling op de op factuur vermelde wijze (redelijkerwijze) niet mogelijk is of mogelijk lijkt te zijn, is Optimus gerechtigd betaling van de prijs in natura of op een andere wijze te vorderen. Hieronder wordt in ieder geval verstaan overdracht van goederen.

7. Opdrachtgever is gehouden ten behoeve van Optimus op eerste vordering en ten genoegen van Optimus zakelijke zekerheid te verschaffen voor alles wat Optimus van opdrachtgever te vorderen heeft.

8. Opdrachtgever mag niets van het factuurbedrag aftrekken, met het factuurbedrag verrekenen en/of de betaling opschorten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming daartoe van Optimus.

9. Als opdrachtgever niet binnen de gestelde betalingstermijn heeft betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd aan Optimus. Wettelijke rente i s de rente van de artikelen 6:119 en 6:119a van het Burgerlijk Wetboek.

10. Als opdrachtgever in verzuim is, komen de kosten die Optimus moet maken om opdrachtgever tot nakoming van zijn verplichtingen te bewegen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5: Reclame en aansprakelijkheid

 1. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aansprakelijkheid binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijze niet eerder kon ontdekking, binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan Optimus te worden kenbaar gemaakt. Een reclame schort de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op.
 2. De aansprakelijkheid van Optimus voor eventuele beroepsfouten van Optimus, daaronder begrepen vennoten in persoon, de werknemers en al degenen die voor Optimus werkzaam zijn of zijn geweest, is steeds beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Optimus uitkeert, vermeerderd met het eigen risico volgens de betreffende polis. Desgewenst ontvangt de opdrachtgever een samenvatting van de desbetreffende polis.
 3. Als de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Optimus om welke reden dan ook geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van Optimus beperkt tot het honorarium exclusief BTW dat Optimus in de desbetreffende zaak in rekening heeft gebracht in het jaar waarin de beroepsfout is gemaakt, tot een maximum van € 45.000.
 4. Optimus zal bij het inschakelen van niet tot de organisatie behorende derden steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Optimus is voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk en sluit de toepasselijkheid van artikel 6:76 van het Burgerlijk Wetboek uit.
 5. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt bovendien voor het niet deugdelijk functioneren van de bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevens en bestanden, registers of andere zaken, geen enkele uitgezonderd.
 6. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet in geval er sprake zou zijn geweest van opzet of grove schuld aan de kant van Optimus.
 7. De opdrachtgever vrijwaart Optimus tegen alle aansprakelijkheden van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de werkzaamheden samenhangen.

Artikel 6: Intellectuele eigendom en geheimhouding

1. Optimus behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest die zij heeft gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever.

2. Het is opdrachtgever verboden die producten van de geest, waaronder begrepen werkwijzen, adviezen (model)contracten, al dan niet met inschakeling van derden, te veelvoudigen, te openbaren of exploiteren, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Optimus.

3. Optimus is, tenzij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft verplicht, verplicht tot geheimhouding jegens derden.

4. Optimus is niet gerechtigd de informatie die door opdrachtgever aan haar ter beschikking wordt gesteld voor een ander doel dan waarvoor zij is verstrekt aan te wenden, tenzij Optimus voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn

Artikel 7: WWFT

Ingevolge onder meer de Wet betreffende de voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT) is Optimus verplicht om de identiteit van de opdrachtgever te controleren en om bepaalde ongebruikelijke transacties te melden aan de autoriteiten. De opdrachtgever is zich bewust van deze verplichting en geeft hiervoor, voor zover nodig, toestemming.